Erstatning

Når det skjer en skade, vil det som regel være noen eller noe som er ansvarlig for den. For å ha krav på erstatning, må det foreligge en skade og et ansvarsgrunnlag. I tillegg må det være årsakssammenheng mellom skaden og ansvarsgrunnlaget. I det ligger det at handlingen må være en nødvendig betingelse for at skaden skjedde. Hvis vi tenker handlingen borte og skaden hadde skjedd uansett, vil det ikke foreligge ansvar.

Det finnes mange ansvarsgrunnlag innen helsejussen. Den som påfører en annen skade gjennom en uaktsom eller forsettlig handling, er ansvarlig for det tapet den skadelidte lider. I tillegg har vi lovbestemte regler som oppstiller objektivt ansvar om erstatning som ikke krever at det foreligger skyld. I saker som gjelder vold og seksuelle overgrep har man krav på voldsoffererstatning, som innebærer at staten overtar ansvaret for skaden. Det gjelder handlinger som krenker livet, helsen eller friheten.

På noen erstatningsområder har vi forsikringsordninger som dekker tapet. Blir man utsatt for en bilulykke, har bilens forsikringsselskap et objektivt ansvar for skaden. Arbeidsgivere er lovpålagt å forsikre arbeidstakere mot skader som skjer på jobb gjennom lov om yrkesskadeerstatning. Erstatning for personskade: Krav til årsakssammenheng

Når det offentlige svikter på områder hvor de har plikt til å yte helsetjenester, vil det kunne bli erstatningsansvarlig for feil. Det gjelder for eksempel ved brudd på opplæringsloven i skolen eller ved manglende inngripen fra barnevernet. Lov om pasientskadeerstatning oppstiller et objektivt ansvar for feilbehandling på helseforetak. Erstatning for sjokkskade

Den som krever erstatning, har som regel bevisbyrden for erstatningskravet og må sannsynliggjøre skaden, ansvarsgrunnlaget og at det er en årsakssammenheng. Hvis man er påført en personskade, kan man ha rett til fri rettshjelp for å få hjelp av advokat til å vurdere og fremme erstatningskravet. Les mer

Advokat Arild Almklov bistår i saker om erstatning.Kontakt advokat