Trygderett

Dersom man blir alvorlig syk eller påført en skade som gjør at man ikke kan jobbe, kan man ha rett til ytelser fra folketrygden. En må ha jobbet lenge nok til å ha opptjent sykepengerettigheter. Det gis sykepenger for et år fra sykemeldingen. Det er legen som vurderer om en er for syk for å jobbe og som fyller ut søknad om sykepenger. I sykepengeperioden gjelder en aktivitetsplikt. Det er for at en skal forsøke seg i jobb med tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Hvis man ikke kan gå tilbake i jobb etter endt sykepengeperiode, kan man ha rett til arbeidsavklaringspenger. Da kreves det at man gjennomfører hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak. Hva som er hensiktsmessig for å komme tilbake i jobb vil være en medisinsk vurdering. Det gis arbeidsavklaringspenger i inntil fire år. I noen tilfeller kan perioden forlenges ytterligere.

Dersom man ikke greier å komme tilbake i jobb, kan det bli aktuelt å søke om uføretrygd. Når kan man søke uføretrygd? Det er legen som vurderer om man er varig ute av stand til å arbeide. I mange tilfeller vil NAV innhente uttalelser fra rådgivende lege for å vurdere spørsmålet. Folketrygdloven oppstiller krav om tre års botid i Norge for å ha rett til uføretrygd.

Uføretrygden beregnes ut fra hva en har tjent de siste årene før en ble syk. De som har blitt uføre på grunn av alvorlig sykdom før de fylte 26 år, kan ha rett til tillegg som ung ufør.

Advokat Arild Almklov bistår med saker innenfor trygderett.Kontakt advokat