Hjem

Helsejus handler om spørsmål om rettigheter ved sykdom og skade. Det offentlige har plikt til å yte helsehjelp og opplæring. Når det offentlige svikter, oppstår det spørsmål om hvem som er ansvarlig, hvor en kan klage og om en har krav på erstatning.

Når sykdom og skade oppstår, har en krav på nødvendig helsehjelp. Ved langvarig sykdom kan en ha rett til ytelser fra folketrygden, det vil si sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Når har man krav på uføretrygd? Foreldre til syke barn kan ha rett til pleiepenger, omsorgslønn, overgangsstønad mv. Ved skade på arbeid gjelder reglene om yrkesskadeerstatning. Ved avslag på søknader til det offentlige har man rett til å klage. En kan ha rett til fri rettshjelp for å klage på vedtak fra NAV.

NAV er i utakt med forskningen i saker om ME

Har du krav på ung ufør?

Advokat Arild Almklov jobber til daglig som advokat i Tønsberg. Han skriver om rettsspørsmål innenfor helsejus.

Ta kontakt med helsejus